#!/bin/bash
set -e
FreeSpace=`free -h|awk '/^Mem/ {print $4}'`

if [ $FreeSpace -lt 600M ];then
        
    echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
    echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

fi
文章作者: 鲜花的主人
版权声明: 本站所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 爱吃可爱多
Shell Shell
喜欢就支持一下吧
打赏
微信 微信
支付宝 支付宝